EEL põhikiri

Kinnitatud EEL
üldkogu otsusega
26.04.2013

Mittetulundusühingu Eesti Eripedagoogide Liit
PÕHIKIRI

1. Üldpõhimõtted ja eesmärgid
1.1 Mittetulundusühingu (edaspidi «ühing») nimeks on Eesti Eripedagoogide Liit, lühendina EEL.
1.2 Ühingu asukoht on Eesti Vabariik ja aadress on Lääne-Virumaa, Rakvere 44309, Tartu tn 2
1.3 Ühing on mittetulundusühinguna eraõiguslik juriidiline isik, mis oma tegevuses juhindub Eesti Vabariigi seadustest, asutamisotsusest, käesolevast põhikirjast ja muudest sellekohastest õigusaktidest.
1.4 Ühingul on oma vara, eelarve, oma sümboolika ja pitsat.
1.5 Ühing võib teha tehinguid ja muid õigustoiminguid, mis on otseselt või kaudselt vajalikud tema eesmärgi saavutamiseks.
1.6 Eesti Eripedagoogide Liit on asutatud 1990. aastal määramata ajaks.
1.7 Ühingu eesmärgiks on:
– eripedagoogide kutsehuvide esindamine ja kaitsmine;
– eripedagoogide ettevalmistamisele kaasaaitamine;
– enesetäiendamise võimaluste laiendamine koostöös eripedagooge ettevalmistavate kõrgkoolidega;
– osalemine kodanikualgatuse korras Eesti hariduspoliitika ja -strateegia kujundamisel, sellealaste seaduste täiustamisel;
– hariduslike erivajadustega laste õiguste kaitse.
1,8 Ühing lähtub oma eesmärkide saavutamisel pedagoogikale omastest humanistlikest ideedest ja eetikast. Ühingu tegevuse põhimõtteks on:
– liikmete hääleõiguse võrdsus;
– liikmelisuse vabatahtlikkus;
– liikmete ainult põhikirjast tulenevad kohustused ühingu ees;
– liikmete õigus avalduse alusel ühingust välja astuda.
2. Liikmelisus
2.1 Ühingu liikmeteks võivad olla eripedagoogid, logopeedid, õpetajad, pedagoogilise koolitusega ja teadusliku uurimistööga tegelevad isikud ja eripedagoog-nõustajad.
Üldkoosoleku otsusega võib auliikmeks kuulutada Eesti Eripedagoogide Liidule või eripedagoogika arengule erilisi teeneid osutanud füüsilisi isikuid. Auliikme staatust võib
omistada ka postuumselt. Auliikme nimetuse andmise korra töötab välja juhatus ja esitab selle kinnitamiseks üldkoosolekule.
2.2 Ühingu liikmeks olla iga füüsiline isik, kes vastab käesoleva põhikirja nõuetele.
2.3 Liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek sellekohase motiveeritud kirjaliku avalduse põhjal. Liikmekandidaadil on üldkoosolekul osalemine kohustuslik. Liikmeks vastuvõtmise päevaks loetakse vastava otsuse tegemise päeva. Liige ühendatakse
eripedagoogide listiga pärast esimese liikmemaksu laekumist.
2.4 Liikmete arvestust korraldab juhatus.
2.5 Liige võib ühingust välja astuda igal ajal, olles sellest juhatust teavitanud kirjaliku avaldusega.
2.6 Ühingu liikmelisus on seotud sisseastumis- ja liikmemaksuga. Sisseastumis- ja liikmemaksu suurus määratakse üldkoosoleku otsusega. Ühingu liige peab tasuma
aastase liikmemaksu igas kalendrikuus, kord kvartalis või poolaastas või ühel korral aastas. Aastane liikmemaks peab olema laekunud vähemalt järgmise aasta esimese
kalendrikuu jooksul.
2.7 Ühingu liige võidakse ühingust välja arvata juhul, kui ta:
– ei tasu kindlaksmääratud ajaks ettenähtud liikmemaksu;
– rikub ühingu põhikirja või kahjustab oma tegevusega ühingu mainet.
2.8 Otsuse liikme väljaarvamise kohta teeb juhatus. Ühingust väljaarvatud liikmele teatatakse tema väljaarvamise otsusest ja selle põhjustest kirjalikult.
2.9 Isikul, kelle liikmelisus ühingus on lõppenud, ei ole õigusi ühingu varale.
3. Liikmete õigused ja kohustused
3.1 Ühingu liikmel on õigus:
– osa võtta hääleõigusega üldkoosolekust;
– valida ja olla valitud ühingu juhtimis- ja kontrollorganitesse;
– saada teavet ühingu tegevuse kohta;
– esitada juhatusele ettepanekuid ja arupärimisi ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
– astuda ühingust välja;
– kasutada muid põhikirjas ja seaduses ettenähtud õigusi.
3.3. Ühingu liige on kohustatud:
– täitma põhikirja nõudeid ja ühingu juhtorganite seaduspäraseid otsuseid;
– õigeaegselt tasuma makse;
– võtma osa ühingu tegevusest
4. Juhtimine
4.1 Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek, kus võivad osaleda kõik
ühingu liikmed.
4.2 Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole
seadusega või käesoleva põhikirjaga antud juhatuse pädevusse.
4.3 Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
– põhikirja muutmine;
– tegevuse eesmärkide muutmine;
– juhatuse liikmete ja juhatuse esimehe valimine;
– uute liikmete vastuvõtmine;
– ühingu tegevuse lõpetamise otsustamine;
– majandusaasta aruande kinnitamine;
– osakondade loomise, ühendamise ja likvideerimise otsustamine;
– muude põhikirjaga ettenähtud organite liikmete valimine;
– juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;
– muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud ühingu teiste organite pädevusse.
4.4 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole (50% + 1) ühingu liiget. Üldkoosolekul võib osaleda ja hääletada ühingu liige või tema esindaja,
kellele on antud lihtkirjalik volikiri. Ühingu liige võib esindada volikirja alusel ühte või mitut ühingu liiget ja nende huvisid üldkoosoleku pädevuses olevate küsimuste
arutamisel ja otsustamisel. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud ühingu liikmetest. Ühingu tegevuse eesmärkide
muutmiseks on vajalik 2/3 üldkoosolekul osaleja nõusolek.
4.5 Ühingul on juhatus, mis juhib ja esindab ühingut igapäevases tegevuses. Juhatuse liikmeid on paaritu arv, kuni 7 isikut, kes valitakse üldkoosoleku poolt kolmeks aastaks.
Juhatuse liikmeks valimiseks on vajalik isiku nõusolek.
4.6 Ühingu esindamise õigus kõikides õigustoimingutes on igal juhatuse liikmel. Juhatuse õigust esindada ühingut võib piirata üldkoosoleku otsusega.
4.7 Üldkoosolek valib juhatuse liikmete seast juhatuse esimehe. Juhatuse esimeest nimetatake presidendiks.
4.8 Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus seaduses ja käesolevas põhikirjas ettenähtud juhtudel ja korras.
4.9 Juhatus peab üldkoosoleku kokku kutsuma, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/10 ühingu liikmetest.
4.10 Kui juhatus ei kutsu üldkoosolekut käesolevas põhikirja punktis 4.9 nimetatud asjaoludel kokku, võivad taotlejad üldkoosoleku kokku kutsuda samas korras juhatusega.
4,11 Juhatus korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadusele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadusele.
4,12 Ühingu teated oma liikmetele avalikustatakse üldkoosolekul või kodulehel või e – kirjaga.
5. Majandustegevus ja vara jaotus
5.1 Ühingu vara tekib liikmete sisseastumis- ja liikmemaksudest, ühingu vara kasutamisest ja tegevusest saadavast tulust, riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist, rahalistest
eraldistest, annetustest ning muudest laekumistest.
5.2 Mittetulundusühingu tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.3 Ühing ekspluateerib ja remondib tema valduses või omandis olevat vara täieliku isemajandamise põhimõttel ja lepinguvabaduse tingimustes.
5.4 Ühingust väljaastumisel või väljaarvamisel tasutud sisseastumis – ja liikmemaksu ei tagastata.
6. Kontroll ja revideerimine
6.1 Üldkoosolek teostab järelvalvet ühingu organite tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni- või audiitorkontrolli. Revidendiks või
audiitoriks ei tohi olla ühingu juhatuse liige ega raamatupidaja.
6.2 Juhatuse ja muu organi liikmed peavad võimaldama revidendil või audiitoril tutvuda kõigi revisjoni- või audiitorkontrolli läbiviimiseks vajalike dokumentidega ning andma
vajalikku teavet.
7. Muud tingimused ja tegevuse lõpetamine
7.1 Ühingu tegevus lõpetatakse:
– üldkoosoleku otsusega;
– pankrotimenetluse alustamisel ühingu vastu;
– liikmete arvu vähenemisel alla kahe või muu seaduses sätestatud suuruse;
– üldkoosoleku võimetuse korral määrata seaduses või põhikirjaga ettenähtud organite liikmeid;
– muul seaduses või põhikirjaga ettenähtud alusel.
7.2 Üldkoosoleku otsus ühingu lõpetamiseks on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud 2/3 üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest
7.3 Ühingu tegevuse lõpetamine ja lõpetamisel selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.
7.4 Ühingu tegevuse lõpetamise korral jaotatakse vara selleks õigustatud isikute vahel, kes määratakse üldkoosoleku otsusega.
7.5 Kui ühingu vara ei saa jaotada põhikirjas ettenähtud alusel, juhindutakse lõpetamise korral vara jaotamisel seaduses sätestatust.
7.6 Pärast ühingu likvideerimise lõpetamist esitavad likvideerijad avalduse ühingu registrist kustutamiseks.

Lea Pilme
EEL president