Eesti Eripedagoogide Liit

Eesti Eripedagoogide Liit (EEL) on mittetulundusühing.

Ühingu eesmärgiks on:
– eripedagoogide kutsehuvide esindamine ja kaitsmine;
– eripedagoogide ettevalmistamisele kaasaaitamine;
– enesetäiendamise võimaluste laiendamine koostöös eripedagooge ettevalmistavate kõrgkoolidega;
– osalemine kodanikualgatuse korras Eesti hariduspoliitika ja -strateegia kujundamisel, sealsete seaduste täiustamisel;
– hariduslike erivajadustega laste õiguste kaitse.

Ühing lähtub oma eesmärkide saavutamisel pedagoogikale omastest humanistlikest ideedest ja eetikast.

Ühingu liikmeteks võivad olla eripedagoogid, logopeedid, õpetajad, pedagoogilise koolitusega ja teadusliku uurimistööga tegelevad isikud ja eripedagoog-nõustajad.

EEL asutamiskonverents toimus 26. märtsil 1990 a.