Kutse taotlemine

Kutsete eripedagoog, tase 7 ja eripedagoog, tase 8 kutse taotlemise eeltingimuseks on kompetentside saavutamiseks vajalik eripedagoogilise töö kogemus. Tavaliselt on eripedagoogil eripedagoogika magistrikraad või magistritasemel haridus.

Kutsete eripedagoog, tase 7 ja eripedagoog, tase 8 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) kutse taotlus;

b) isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;

c) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);

d) viimase viie aasta erialase täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad või tööandja poolt kinnitatud väljavõte EHIS-est;

e) CV;

f) kutsestandardi kompetentside põhine kutsealase tegevuse eneseanalüüs (koos tõendusmaterjaliga);

g) maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt.