Kutse taotlemine

Kutsete eripedagoog, tase 7 ja eripedagoog, tase 8 kutse taotlemise eeltingimuseks on erialane magistrikraad ja kompetentside saavutamiseks vajalik töökogemus või magistrikraad haridus- või sotsiaalteaduses ja kompetentside saavutamiseks vajalik töökogemus.

Kutsete eripedagoog, tase 7 ja eripedagoog, tase 8 taotlemiseks esitatavad dokumendid:

a) kutse taotlus etteantud vormil;

b) isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;

c) haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d);

d) eesti keelest muu emakeelega taotlejatel keeleseadusest ja teistest reguleerivatest
määrustest tulenevalt eesti keele oskuse taseme C1 tõendamiseks vastava
keeletasemeeksami tunnistus;

e) viimase viie aasta erialase täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad või väljavõte EHIS-est;

f) CV etteantud vormil;

g) kutsestandardi kompetentside põhine kutsealase tegevuse eneseanalüüs (koos tõendusmaterjaliga) etteantud vormil: eripedagoog, tase 7 / eripedagoog, tase 8;

h) maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt.