Kutsetunnistused

Kutsetunnistus on dokument, mis tõendab isiku kutsekompetentsuse vastavust kutsestandardis kehtestatud nõuetele. Kutset omaval isikul on õigus kasutada kutsetunnistuse kehtivuse ajal kutsetunnistusel märgitud kutsenimetust või selle lühendit ning esitleda end kompetentsena vastavalt antud kutsetasemele.

Kutsetunnistuse kehtivusaeg määratakse kutsenõukogu kinnitatud kutse andmise korras.

Eripedagoog, tase 7 kutsetunnistus on tähtajatu.

Eripedagoog, tase 8 kutsetunnistus kehtib 8 aastat.

Kutsetunnistused antakse pidulikult kätte Eesti Eripedagoogide Liidu üldkogudel (toimuvad kaks korda aastas).

Kutsetunnistuse võib kehtetuks tunnistada Kutseseaduse §-s 22 sätestatud tingimustel ja korras. Kutsetunnistuse statuudi ja vormi kehtestab haridus- ja teadusminister määrusega.

Kutsetunnistus on kehtiv ainult sellekohase kande olemasolul kutseregistris.

Kutseregistrisse kantakse kutse saanud isikute ees- ja perenimi ning isikukood. Isikul on õigus peatada oma andmete kutseregistris avalikustamine, kirjutades vabas vormis avalduse aadressile kutsekoda@kutsekoda.ee.