Korraldus ja tingimused

Kutse andmine on protsess, mille käigus hinnatakse kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardis toodud nõuetele ning mille tulemusena väljastatakse taotlejale kutsetunnistus.

Hariduse kutsenõukogu kinnitas 22.05.2014 ja 17.04.2019 Eesti Eripedagoogide Liidu eripedagoogi kutset andvaks organiks kutsetele eripedagoog, tase 7 ja eripedagoog, tase 8.

Kutse andja on moodustanud kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad eripedagoogi kutse andmisest huvitatud osapooled.

Koostöös kutsekomisjoniga on kutse andja töötanud välja kutse andmise korra.

Kutsekomisjon moodustab hindamiskomisjoni(d) taotleja kompetentsuse hindamiseks. Hindamiskomisjon hindab hindamisstandardite alusel kutse taotleja kompetentsuse vastavust eripedagoogi kutsestandardites toodud nõuetele.

Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste ja taotleja dokumentide põhjal iga taotleja kohta eraldi. Otsus tehakse vähemalt kolme kuu jooksul alates dokumentide esitamise tähtajast ning sellest teavitatakse koheselt kutse taotlejat.

Kutsetunnistused antakse pidulikult kätte Eesti Eripedagoogide Liidu üldkogudel (toimuvad kaks korda aastas).

Kutsetaotlusi saab esitada 2 korda aastas:
1. märtsiks
1. septembriks

Hindamiskomisjoni vestlused kutse taotlejatega toimuvad:
kevadises taotlusvoorus aprilli esimesel reedel
sügiseses taotlusvoorus oktoobri esimesel reedel.

Vestluse koht ja täpne kellaaeg lepitakse kokku iga taotlejaga eraldi.

Enne taotluse esitamist on vaja tutvuda:

1) kutse andmise korraga;

2) kutsestandarditega (EP, tase 7 ja EP, tase 8);

3) hindamisstandarditega (EP, tase 7 ja EP, tase 8).

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid tuleb pakkida kokku üheks failiks (ZIP, BDOC vmt) ja saata elektrooniliselt aadressil kutse@eripedaliit.ee.

Arvesse võetakse ja kutsekomisjonile edastatakse ainult nõuetekohaselt esitatud dokumendid. Palun ärge jätke oma dokumentide saatmist viimasele minutile.

Kutse taotlemisel rakendub kutse taotlemise tasu. See tuleb kanda Eesti Eripedagoogide Liidu kontole EE932200001120071293.

Kutse taotlemise üldised reeglid on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel aadressil https://www.kutsekoda.ee/kutsesusteem/.

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduge kutsekomisjoni sekretäri poole aadressil kutse@eripedaliit.ee.