Kutse taastõendamine

Kutse eripedagoog, tase 8 taastõendamise eeltingimuseks on sama taseme kehtiv või mitte rohkem kui 1 aasta tagasi kehtivuse kaotanud kutsetunnistus. Taastõendamise tingimustel saab taotleda ka kutset eripedagoog, tase 7 kehtiva või mitte rohkem kui 1 aasta tagasi kehtivuse kaotanud eripedagoog, tase 8 kutsetunnistuse olemasolul.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a) kutse taotlus etteantud vormil;

b) isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;

c) eesti keelest muu emakeelega taotlejatel keeleseadusest ja teistest reguleerivatest
määrustest tulenevalt eesti keele oskuse taseme C1 tõendamiseks vastava
keeletasemeeksami tunnistus;

d) viimase viie aasta erialase täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad või  väljavõte EHIS-est;

e) CV etteantud vormil;

f) kutsestandardi kompetentside põhine kutsealase tegevuse eneseanalüüs, kus on kajastatud viimase viie aasta kutsealane tegevus (koos tõendusmaterjaliga) etteantud vormil;

g) maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt.