Kutse taastõendamine

Kutse eripedagoog, tase 8 taastõendamise eeltingimuseks on sama taseme kehtiv või mitte rohkem kui 1 aasta tagasi kehtivuse kaotanud kutsetunnistus. Taastõendamise tingimustel saab taotleda ka kutset eripedagoog, tase 7 kehtiva või mitte rohkem kui 1 aasta tagasi kehtivuse kaotanud eripedagoog, tase 8 kutsetunnistuse olemasolul.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid:

a) kutse taotlus;

b) isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia;

c) viimase viie aasta erialase täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad või tööandja poolt kinnitatud väljavõte EHIS-est;

d) CV;

e) kutsestandardi kompetentside põhine kutsealase tegevuse eneseanalüüs, kus on kajastatud viimase viie aasta kutsealane tegevus (koos tõendusmaterjaliga);

f) maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta.

Kutse taastõendamiseks esitatavad dokumendid tuleb esitada elektrooniliselt.