Professor Karl Karlepi mälestusfond

MÄLESTUSFOND AVATAKSE AASTAL 2024

Stipendiumi kirjeldus:

Preemia eesmärk on toetada ja tunnustada Tartu Ülikooli üliõpilasi, teadlasi, õppejõude ja vilistlasi, kes on silmapaistval tasemel panustanud erivajadustega õppijate või kommunikatsioonipuuetega inimeste õpetamise metoodika arendamisse Eestis.

Preemia kujuneb Eesti Eripedagoogide Liidult ja Eesti Logopeedide Ühingult sihtasutusele annetatud toetusest, aga ka ettevõtete, organisatsioonide ning eraisikute annetustest

Stipendiumi suurus:

Preemia suurus on vähemalt 1000 eurot ja see antakse välja iga kolme õppeaasta järel.

Kandideerimise nõuded:

Preemia saaja peab olema Tartu Ülikoolis õppiv või töötav isik või Tartu Ülikooli vilistlane, kes on silmapaistval tasemel panustanud erivajadustega õppijate või kommunikatsioonipuuetega inimeste õpetamise metoodika arendamisse Eestis.

Preemia määratakse eelneval kolmel aastal avaldatud kõrgetasemelise teadustöö või arendustegevuse eest.

Lisaks võetakse arvesse kandidaadi panust eripedagoogika ja/või logopeedia erialade arendamisel, silmapaistvat tööd praktikuna ning osalemist Eesti ühiskonda puudutavates aruteludes.

Kandideerimiseks esita:

  • elektrooniline stipendiumitaotlus (sisaldab taotleja isikuandmeid, ülevaadet taotleja erialasest ja ühiskondlikust tegevusest, põhjendust stipendiumi saamiseks ja õppejõu soovitust);
  • ülevaade eelneval kolmel aastal avaldatud või avaldamiseks esitatud teadus- või arendustööst ja põhjendus, kuidas see vastab statuudi p 5 toodud kriteeriumidele (sisaldub taotlusvormis)
  • juhendava õppejõu või valdkonna eksperdi soovitus (sisaldub taotlusvormis);
  • muud taotleja poolt vajalikuks peetavad dokumendid (link valminud materjalile, teadustööle vmt).

Taotlemise tähtaeg:

31. august 2024 (k.a)

Annetada saab siit