Lingid

Eripedagoogikat tutvustav video Tartu Ülikooli eripedagoogika

Hariduslike erivajadustega õpilaste õppevara arendamine   www.hev.edu.ee

Eesti Logopeedide Ühing  www.elu.ee

Eesti Autismiühing  www.autismeesti.ee

Õppenõustamiskeskusd www.innove.ee/karjaariteenused/oppenõustamiskeskused

SA Kutsekoda  www.kutsekoda.ee/et/kutseregister/kutsestandardid

TÜ eripedagoogika osakond  www.ut.ee/et/eripedagoogika

TLÜ eripedagoogika osakond  www.tlu.ee/opingud/oppimisvoimalused/bakalaureuseope/Eripedagoogika

Eesti Puuetega Inimeste Koda  www.epikoda.ee

Puutepunkt www.puutepunkt.ee

Kogumikus „Tartu Ülikooli ajaloo küsimusi” XLIII alapealkirjaga „Ühiskonda muutvad teadused rahvusülikoolis“ lk 135-146  Jaan Kõrgesaare artikkel „Eripedagoogika murranguaastad 1968 ja 1988“ http://www.muuseum.ut.ee/sites/ajaloomuuseum/files/pildid/TYAK_2015_web.pdf

Õppe- ja kasvatustegevuse korraldus, 2009

Lapse arengu hindamine ja toetamine, 2009

Üldoskuste areng koolieelses eas, 2009

Õppe- ja kasvatustegevuse valdkonnad, 2009