Kutse andmine

Hariduse kutsenõukogu kinnitas 22.05.2014 Eesti Eripedagoogide Liidu eripedagoogi kutset andvaks organiks kutsetele Eripedagoog, tase 7  ja Eripedagoog, tase 8.

Kutse andja on moodustanud kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad eripedagoogi kutse andmisest huvitatud osapooled. Kutsekomisjoni koosseis on järgmine

 

Kutsekomisjon moodustab hindamiskomisjoni(d) taotleja kompetentsuse hindamiseks. Kutsekomisjon hindab hindamisstandardite (EP, tase 7 ja EP, tase 8) alusel 7. või 8. taseme eripedagoogi kutse taotleja kompetentsuse vastavust eripedagoogi (EP, tase 7 või EP, tase 8) kutsestandardites toodud nõuetele.

Kutsetaotlusi saab esitada 2 korda aastas:
1. aprilliks
1. oktoobriks

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid tuleb pakkida kokku üheks ZIP-failiks ja saata elektrooniliselt aadressil kutse@eripedaliit.ee.

Kutse taotlemise üldised reeglid on kirjeldatud Kutsekoja kodulehel aadressil http://kutsekoda.ee/et/kutsesysteem/tunnistusesaamine.

Enne taotluse esitamist on vaja tutvuda:
1) kutse andmise korraga
2) kutsestandarditega (EP, tase 7 ja EP, tase 8)
3) hindamisstandarditega (EP, tase 7 ja EP, tase 8)

Kutse taotlemisel tuleb Eesti Eripedagoogide Liidu kutsekomisjonile esitada:
1) Kutse taotlus,
2) isikut tõendava dokumendi (pass või ID kaart) koopia,
3) maksekorraldus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta,
4) haridustaseme tõestus – haridust tõendava(te) dokumendi(dokumentide) koopia(d),
5) täienduskoolituste tõestus – viimase viie aasta erialase täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide koopiad (tööandja poolt kinnitatud EHIS-st väljavõte),
6) tööalase kompetentsuse tõestus – CV, kutsestandardi kompetentside põhine kutsealase tegevuse eneseanalüüs, tööandja soovitus.

Hindamiskomisjon vaatab läbi taotlusega seotud dokumendid tähtajaks esitatud kuupäevast 30 päeva jooksul. Juhul kui taotleja poolt esitatud dokumendid ei ole vastavuses taotletava taseme nõuetele ning kutse andmise korras seatud nõuetele, toimub taotleja nõustamine ning ettepanekute tegemine dokumentide täiendamiseks või lisamiseks ning taotlejale teatatakse korrigeeritud dokumentide esitamise tähtaeg.

Seejärel hindamiskomisjoni liikmed hindavad taotleja kompetentse vastava taseme hindamisstandardi põhjal ning otsustavad vajaduse vestluseks taotlejaga ja/või taotleja praktilise töö vaatlemiseks. Vestluse ja/või vaatluse korral teavitatakse taotlejat ning lepitakse temaga kokku vestluse ja/või praktilise töö vaatluse toimumise aeg ja koht.

Kutsekomisjon teeb kutse andmise või mitteandmise otsuse hindamistulemuste põhjal iga taotleja kohta eraldi. Otsus tehakse vähemalt kolme kuu jooksul alates dokumentide esitamise tähtajast ning sellest teavitatakse koheselt kutse taotlejat. Kutse andja teatab otsusest taotlejale. Kutse mitteandmise otsust põhjendatakse kirjalikult. Kutse andja esitab kutsekomisjoni otsuse kutse andmise ja registrisse kandmise kohta seitsme tööpäeva jooksul Kutsekojale, kes korraldab andmete kandmise kutsetunnistuse plankidele ja väljastab trükitud kutsetunnistused kutse andjale. Kutse andja väljastab kutsetunnistuse kolmekümne tööpäeva jooksul pärast kutse andmise otsuse vastuvõtmist.

Kutsetunnistused antakse kätte Eesti Eripedagoogide Liidu üldkogudel (toimuvad kaks korda aastas).

Kutse taotlemisel rakendub kutse taotlemise tasu ühe taotleja kohta eripedagoog, tase 7 ja eripedagoog, tase 8 kutsete esmataotlemisel 100.00 € (soodushinnaga 90.00 € Eesti Eripedagoogide Liidu liikmetele) ja taastõendamisel 45.00 € (soodushinnaga 40.00 € Eesti Eripedagoogide Liidu liikmetele).

Kutse andmise tasu kanda Eesti Eripedagoogide Liidu kontole EE932200001120071293.
Kutse taotlemisega seonduvatele küsimustele vastab Lea Pilme aadressil kutse@eripedaliit.ee.